Instagram

Digitální tisky kolodiových fotografií / Digital prints from my wetplate photos

Některé z mých digitálních tisků z Ambrotypií jsem konečně pověsil na zeď.
Tisky jsou 29 x 39 cm. Rámy RIBBA jsou zakoupeny v IKEA.

Some of my digital prints from my wetplate photos finally hanging on my wall.
These prints ae 29 x 39 cm. I have used frames from RIBBA series.

Výstava k 130. výročí narození Františka Drtikola / Exhibition for the 130th anniversary of the birth of František Drtikol

Návštěva Prahy pro mne často znamená vyšetřit si čas na zajímavou výstavu. Dalším pomyslným “splněním povinnosti” bylo moje přání vidět díla pana Fráni Drtikola in natura. Procházením nabídek výstav jsem narazil na výstavu tohoto vzoru mnoha fotografů. Volba byla tedy okamžitě jasná. Expozice byla umístěna v Uměleckoprůmyslovém muzeu a konala se u příležitosti 130. výročí narození Františka Drtikola. Je věnována Josefu Richardu Markovi, autorovi první Drtikolovy monografie. 9. říjen 2013 byl můj první den s panem Drtikolem.

Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

Drtikol plakát výstavy

 

Jak jsem se dočetl, tak vystavované pracovní studie a variace ve své době nebyly určeny k veřejnému prezentování. O to více byl můj zájem výstavu navštívit větší. Schody v Uměleckoprůmyslovém muzeu / Stairs in the museum Budova Uměleckoprůmyslového muzea je krásná stavba. Interiér je pro výstavy tohoto typu přímo stvořen.

Drtikol - Duše / Spirit Duše 1931 – bromostříbrná kontaktní fotografie   

Drtikolovy citáty / Drtikol's quotationsDrtikolovy citáty

Výstavu provázel také audiovizuální program, jehož součástí byl i krátký dokument o Drtikolově životě. Není bez zajímavosti, že Drtikolova tvorba vznikala za doby finanční krize, kdy jeho studio příliš neprosperovalo. Navíc určitá díla, která v tu dobu Fráňa tvořil, dělal s vědomím, že z něj nebude profitovat. O to víc je třeba si takových děl cenit. Výstavou jsem byl nadšen a nic na tom nezměnilo i občasné rušení skupiny mladých turistů, pro které byla návštěva asi trošku nezajímavá. Spíše snad povinná “školní” výstava je trošku odradila se více koncentrovat na prezentované předměty. Kvalita Fráňovy tvorby byla v jeho době nedoceněna, ale tak tomu u části umělců bývá bohužel až po jejich fyzické existenci. Je na lidech, aby udrželi a připomínali jejich odkaz v paměti příštích generací, ze kterých můžeme autorovu tvorbu studovat a brát ji jako inspirační impuls pro vlastní tvorbu. — ENGLISH VERSION  —


To visit Prague means for often to find some spare time for an interesting exhibition.
One of my next “fulfillment of obligations” was my desire to see in natura the works of Mr. Frana Drtikol. During my searching for exhibitions I came to the exhibition of a Czech master who is a role model for many photographers. The choice was therefore immediately clear for me. The exposition was placed in the Museum of Decorative Arts, held on the occasion of the 130th anniversary of the Mr. Drtikol’s birth. The exposition is dedicated to Josef Richard Mark, author of the first Drtikol’s monography.
October 9, 2013 was my first day with Mr. František Drtikol

Drtikol plakát výstavy Museum of Decorative Arts, Prague

As I have read the exhibited work and study variations in “Drtikol’s” time were not intended for the public presentation. Therefore I have been very interested to see them with my own eyes.

Stairs in Museum of Decorative Arts, Prague / Stairs in the museum

The building Museum of Decorative Arts is a beautiful house. The interior is well suited for such a event.

Drtikolovy citáty / Drtikol's quotationsDrtikol’s quotations Drtikol - Spirit / Spirit
Spirit 1931 – Brom-silver contact print

The exhibition was accompanied by audio-visual program, which included a short documentary about the life of Drtikol.

It is interesting that Drtikol’s art was created during the time of financial crisis, when his studio did not prosper. In addition, certain works which at that time Fráňa formed, was made with the understanding that it does not bring any financial benefit. Therefore it is important to appreciate such works.

I was excited and nothing changed on it an occasional interference of young tourists, for which it was probably a bit boring. Perhaps an obligation of that young people a little discouraged them to be more focused on the true content.

The quality of Drtikol’s work was unappreciated in his time period, but this is nothing unsual by artists.
It is dependent on people to keep and remind their messages in the memory for future generations, from which we can study artists work and take it as an inspirational impulse for our own work.

Wet Plate Collodion Negative Workshop

Asi po roce a půl práce s kolodiovými pozitivy jsem chtěl jít dál – pracovat s vlastními negativy.

Výhodou negativu, jak asi většina z nás ví, je možnost jeho opětovného použití.
Filmový negativ se v temné komoře používá pro výrobu fotografií na fotopapír nebo jiné světlocitlivé materiály. U kolodiového negativu tomu není jinak.
Využití je obdobné jen s tím rozdílem, že skleněný negativ se většinou používá na tzv. kontaktní tisk 1:1, viz Wikipedie.

Jedním z mých milníků v poznávání negativního kolodiového procesu bylo seznámení s profesionálním slovinským fotografem jménem Borut Peterlin. Jeho oficiální web je borutpeterlin.com, ale mnohem více aktivní je na svém blogu, který píše již asi deset let.
Borut vystudoval fotografii na FAMU v Praze a mimo jiné i díky tomu máme k sobě coby “cizinci” mnohem blíže.

Loni v létě jsem odjel do Slovinska, abych s Borutem absolvoval privátní workshop tvorby kolodiových negativů.
Borut, který se osobně účastnil několika workshopů v USA v George Eastman House v Rochesteru patří v Evropě mezi nejvíce zapálené profesionální fotografy, které jsem dosud poznal. Fotografie je jeho život. Jeho workshop pro mne byl spontánní a správná volba.
Předal mi během dvou dnů maximum informací, které v George Eastman House získal a pomohl mi tak snáze pochopit základní tvůrčí prvky pro další práci.

Borutova práce je pro mne nesmírně inspirativní a zajímavá.
Zcela určitě na mém blogu vydám samostatný článek o tomto umělci, se kterým jsem již delší dobu přátelím.

After about a year and a half of working with collodion positives I wanted to go further – to work with my own  collodion negatives.

The advantage of negative, how a lot of people know, is a possibility to use it for contact prints and other purposes.

Film negatives can be used in a darkroom to print photos on photo paper or other light-sensitive materials and with collodion negatives is the using almost the same.
Usage is similar with the only difference that the glass negatives are usually used for the so-called contact printing 1:1, see Wikipedia.

One of the milestones in my learning process of collodion negatives was my connection to a professional photographer Borut Peterlin. His official website is borutpeterlin.com, but much more active is his blog, which has been written by Borut for more than ten years.

Borut studied at FAMU in Prague and thanks to that fact we have much closer to each other.

Borut, who personally attended several workshops in the USA in George Eastman House, Rochester is one of Europe’s most enthusiastic among professional photographers. To choose his workshop was for met the right choice. He gave me within two days maximum information he had got in the George Eastman House  and helped me to more easily understand the basic  elements for my future work.

Borut’s work is for me extremely inspiring and interesting.
I will write on my blog an extra article about my friend Slovenian artist Borut Peterlin.

Náš testovací slaný tisk z našeho kolodiového negativu. Léto 2013, Slovinsko

Our test salt print from the collodion negative. Summer 2013, Slovenia